top of page

Verkoopvoorwaarden

VERKOOPVOORWAARDEN

 

 1. Object

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen geplaatst door de klant via onze website bij BRUME de Longueville en op al onze verkoop- en servicecontracten. Ze zijn ook van toepassing op elke gebruiker van de site www.brumedelongueville.be.

Tenzij het tegendeel wordt bewezen, erkent de klant kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden.

De aankoop van een goed of een dienst via deze site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopvoorwaarden.

BRUME de Longueville / de verkoper behoudt zich het recht voor om zijn verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. De toepasselijke voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de datum van de bestelling door de koper.

 1. Handelsnaam

 

De verkoop van onze producten gebeurt onder de handelsnaam van BRUME de Longueville in opdracht van Gersende VAN ERP gevestigd te 8 rue de la Station, 1325 Longueville   - België, ingeschreven bij de Banque Carrefour des Entreprises onder het nummer 0566 899 375. Elk contact kan worden gemaakt via het contactformulier op deze site, via het adres  info@brumedelongueville.be  of via bovenvermeld adres.

 

 1. Producten en diensten

De aangeboden producten en diensten staan vermeld in de catalogus die op de website van de verkoper is gepubliceerd. De verkoop kan pas als gesloten worden beschouwd zodra de klant van ons de bevestiging van de aanvaarding van zijn bestelling en de volledige betaling van de verschuldigde bedragen heeft ontvangen. Elk product gaat vergezeld van een door de leverancier en/of verkoper opgestelde omschrijving.

De foto's, teksten en illustraties die de producten voorstellen, zijn louter informatief en vormen geen contractuele documenten. Deze zijn zo getrouw mogelijk, maar kunnen geen perfecte gelijkenis met het gepresenteerde product garanderen, met name wat betreft de kleuren en bepaalde details in de materialen zoals bijvoorbeeld de ontwerpen in een halfedelsteen die in wezen uniek zijn en BRUME de Longueville kan daarom op de een of andere manier niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een kleine afwijking.

Elke bestelling van producten   is onderhevig aan de limiet van de beschikbare voorraden. In geval van leveringsproblemen of niet op voorraad, informeert de verkoper de koper zo snel mogelijk per e-mail en biedt hem de mogelijkheid om andere vervangende producten te bestellen of te wachten tot het product mogelijk weer uit voorraad is. De koper, als hij dat liever heeft, kan ook   de bestelling van niet-beschikbare artikelen kosteloos annuleren, dan storten wij het betaalde bedrag terug. 

De beschikbare artikelen worden geleverd.

 

 1. Prijs en betaling

Productprijzen zijn de prijzen die op de site worden weergegeven in euro's, inclusief btw en andere toepasselijke belastingen, exclusief leveringskosten. In geval van een kennelijke fout in de prijs behouden wij ons het recht voor om de koper op de hoogte te brengen, die dan de voortzetting van zijn aankoop aan de gecorrigeerde en correcte prijs kan bevestigen of zijn bestelling kan annuleren. En aucun cas nous ne serons tenus de fournir et d'accepter la conclusion de la vente s'il est évident que le prix annoncé est erroné et que le client pouvait s'en rendre compte et ce malgré l'envoi d'une confirmation de bestelling.

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling zijn echter die welke van kracht zijn op het moment van bevestiging ervan. De aangegeven prijzen zijn exclusief transport- of bezorgkosten.

Tenzij anders vermeld, wordt de betaling bij het plaatsen van de bestelling gedaan met debet, Visa, Mastercard, Bancontact of PayPal-creditcard. De bestelling wordt pas in behandeling genomen nadat de betaling is geaccepteerd.

BRUME de Longueville veronderstelt te goeder trouw dat de koper over de nodige autorisaties beschikt om een betaling te doen via beveiligde betalingssystemen. BRUME de Longueville kan het beheer van elke bestelling of levering opschorten in geval van een door de financiële instellingen bevestigd betalingsprobleem of in geval van niet-betaling. BRUME de Longueville wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot kwaadwillig of frauduleus gebruik van een van de betaalmiddelen die op haar site worden aangeboden.

De bestelde artikelen blijven onze exclusieve eigendom tot de volledige betaling van de bestelling door de koper.

Bij verkoop van unieke of op maat gemaakte stukken wordt, tenzij anders vermeld, een aanbetaling van 50% van de totale waarde van de bestelling gevraagd.  Deze aanbetaling wordt niet terugbetaald in geval van annulering van de bestelling, om de gemaakte kosten te dekken, zoals de aankoop van het materiaal dat nodig is voor de realisatie van deze, de creatie, de fabricagekosten, enz.

 

 1. Rechten en plichten van de koper

De koper die een product wil kopen, moet het identificatieformulier invullen waarop hij alle gevraagde details zal aangeven, na deze te hebben geverifieerd, valideert hij zijn bestelling online door de verschillende stappen van het aangegeven proces te volgen en de betaling uit te voeren. voorwaarden voorzien.

De bevestiging van de bestelling houdt de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden in, de erkenning ervan te hebben gelezen en de afstand om te profiteren van zijn eigen aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden.

Alle verstrekte gegevens en de opgenomen bevestiging vormen het bewijs van de transactie. Bevestiging is het ondertekenen en accepteren van transacties waard.

De verkoper zal per e-mail de bevestiging van de geregistreerde bestelling meedelen.

Volgens de wet heeft de koper een:   herroepingsrecht dat binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de dag van levering van het product aan de verkoper kenbaar moet worden gemaakt. Deze kennisgeving zonder boete en zonder opgaaf van reden moet per e-mail worden verzonden naar het adres  info@brumedelongueville.be . Het geleverde product dient eveneens door de koper op zijn kosten en risico teruggestuurd te worden naar het hoofdkantoor van BRUME te Longueville (  8 rue de la Station, 1325 - Longueville) binnen deze periode van 14 dagen. Dit herroepingsrecht behoort niet toe aan de professionele koper.

Het product moet worden geretourneerd in de originele verpakking, onbeschadigd, ongedragen, op welke manier dan ook ongebruikt en vergezeld van al zijn accessoires, evenals de factuur en de originele leveringsbon.

Onvolledige, beschadigde, beschadigde of bevuilde goederen door de klant worden niet teruggenomen of terugbetaald.

Binnen 30 dagen, na aanvaarding van de terugzending van de goederen, verbindt de verkoper zich ertoe om elke betaling terug te betalen, met uitzondering van de verzendkosten.

Tenzij anders overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor contracten voor de levering van producten die zijn gemaakt volgens het specifieke verzoek van de klant of gepersonaliseerd zijn.

 

 1. Levering

Leveringen vinden plaats op het adres dat op het bestelformulier is vermeld en dat alleen in het overeengekomen geografische gebied kan zijn. De klant is verplicht om de juistheid te verifiëren van de informatie die hij verstrekt voor de leveringsdetails. Bij eventuele fouten bij het invoeren van de gegevens kan BRUME de Longueville niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen hiervan. Eventuele extra kosten bij de verwerking van de bestelling als gevolg van deze fouten zijn volledig voor rekening van de klant.

De goederen worden vervoerd op risico van de verkoper tot de levering van de goederen op het door de koper opgegeven afleveradres. Vanaf dat moment draagt de koper of elke andere persoon die de levering in ontvangst neemt alleen het risico. Levertijden zijn slechts indicatief; als deze meer dan dertig dagen na de bestelling zijn, kan het verkoopcontract worden beëindigd en kan de koper worden terugbetaald.

 

 1. Overmacht

Het optreden van een gebeurtenis, zoals in het bijzonder elke onderbreking van de productie, het transport of de levering, staking, lock-out, embargo, oorlog, terroristische aanslag of het gevolg van een aanslag, onvoldoende grondstof, epidemie, slecht weer en meer in het algemeen alle soortgelijke gebeurtenissen aard die de partijen of hun leveranciers aantast en de uitvoering van hun respectieve verplichtingen vertraagt of onmogelijk maakt, de uitvoering van hun respectieve verplichtingen opschorten.

De partij die zich op een dergelijke gebeurtenis beroept, zal de andere partij daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

De uitvoering van haar verplichtingen wordt opgeschort tot de kennisgeving van het einde van het evenement, met dien verstande dat geen van beide partijen aanspraak kan maken op enige schadevergoeding van de andere partij.

Partijen zullen hun uiterste best doen om de moeilijkheden en/of de veroorzaakte schade te beperken.

Indien de overmacht langer dan 60 dagen duurt, zullen partijen alles in het werk stellen om opnieuw te onderhandelen over de verdere uitvoering van de overeenkomst.

Bij gebreke van overeenstemming heeft elke partij het recht de overeenkomst te beëindigen door middel van een aan de andere partij gerichte kennisgeving.

 

 1. Garanties

In overeenstemming met de Europese Richtlijn 1999 // 44 / EC garandeert de verkoper de producten die hij verkoopt en de diensten die hij levert.

In geval van non-conformiteit van een verkocht product, vastgesteld binnen de 2 maanden na levering van de goederen, moet de consument de verkoper zo snel mogelijk en nauwkeurig op de hoogte brengen per aangetekende brief of e-mail naar het adres info @ brumedelongueville.be .

Deze garantie dekt alleen elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering van de goederen. Het is wel verstaan dat bij de vaststelling van dit gebrek aan overeenstemming rekening moet worden gehouden met de specifieke aard van het product en dat de klant voor dit laatste moet zorgen.   

Defecten of schade door oneigenlijk gebruik van het product door de klant vallen niet onder de garantie. De klant is daarom verplicht het product niet in contact te brengen met water, reinigingsmiddelen of schurende producten, het te stoten of te laten vallen, en nalatigheid te tonen. 

Normale slijtage en een bepaalde patina geassocieerd met het dragen van onze producten kunnen niet worden beschouwd als een gebrek aan overeenstemming in de zin van deze bepaling.

Evenzo zullen reparaties uitgevoerd door andere personen dan de verkoper de garantie doen vervallen.

De factuur of de leveringsbon dienen als waarborg en dienen door de klant te worden bewaard.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten

Alle elementen van onze website zijn en blijven het intellectuele en exclusieve eigendom ervan. Elke enkele link of hyperlink is strikt verboden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper.

Niemand is bevoegd om elementen van de site te reproduceren, te gebruiken, te herdistribueren of te gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk.

 

 1. Nietigheid

De nietigheid of niet-toepasselijkheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden kan geen afbreuk doen aan de geldigheid of de toepasselijkheid van de andere clausules.

In voorkomend geval verbinden de partijen zich ertoe de nietige of niet-toepasbare clausule te vervangen door een geldige clausule die economisch gezien het dichtst bij de nietige of niet-toepasbare clausule ligt.

Het feit dat de verkoper op een bepaald moment geen gebruik maakt van deze algemene verkoopvoorwaarden, kan niet worden geïnterpreteerd als een ontheffing om er later gebruik van te maken.

Elke communicatie en kennisgeving tussen partijen zal rechtsgeldig gebeuren per aangetekende brief, fax, e-mail met ontvangstbewijs, voor de verkoper op zijn maatschappelijke zetel en voor de koper op zijn maatschappelijke zetel of domicilie.

 

 1. Verantwoordelijkheden

 

BRUME de Longueville gaat enkel middelenverbintenissen aan, voor alle stadia van toegang tot de site, van bestelling tot levering, of daaropvolgende diensten. Het kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of schade die inherent is aan het gebruik van het internetnetwerk, in het bijzonder een onderbreking van de dienst, een externe inbraak of de aanwezigheid van computervirussen, of enig feit dat als overmacht kan worden gekwalificeerd. In ieder geval mag de aansprakelijkheid van BRUME de Longueville onder deze Algemene Voorwaarden niet hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de bedragen die zijn betaald of betaalbaar zijn tijdens de transactie die aanleiding geeft tot deze aansprakelijkheid, ongeacht de oorzaak of vorm van de betrokken aansprakelijkheid.

 

 

 1. Bescherming van persoonsgegevens

Toutes les données personnelles nécessaires au traitement d'une commande sont conservées par le vendeur ou ses collaborateurs et peuvent être transmises aux entreprises avec lesquelles le vendeur – ou ses fournisseurs – collabore(nt), lorsqu'une telle communication est nécessaire au traitement de la bestelling.

De gebruiker machtigt de verkoper ook om deze gegevens te gebruiken om statistieken op te stellen om zijn site, de goederen en de dienst die hij aanbiedt te verbeteren.

Deze informatie kan ook worden gebruikt om de verspreiding, via elk communicatiemiddel, van informatie met betrekking tot de commerciële activiteiten van de verkoper aan zijn klanten mogelijk te maken.

Ten slotte bewaart de verkoper persoonsgegevens om volgende bestellingen te vergemakkelijken. De verkoper verbindt zich ertoe de informatie waarover hij beschikt niet aan een ander bedrijf of een ander bedrijf bekend te maken.

De gegevens die door de verkoper worden bijgehouden, kunnen op elk moment op verzoek worden opgevraagd en verbeterd.

 1. Toepasselijke rechten en bevoegdheden

Deze online verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het rechtsgebied van Nijvel (België) bevoegd, behoudens bindende bepalingen van openbare orde.

In overeenstemming met art. VI.46, § 7  CDE kan de consument het Europees platform voor online geschillenbeslechting raadplegen (  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FR ) om het geschil in der minne te regelen.

bottom of page